Świadczenie postojowe w ramach Tarczy 5.0 (Tarcza branżowa)

Od 15 października 2020 roku można składać wnioski w ramach tarczy 5.0, dotyczy to branż:

 • 79.11.A – działalność agentów turystycznych,
 • 79.90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

Kogo dotyczy?

Ciebie, jeśli prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą i rodzaj przeważającej działalności, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, oznaczony jest następującym kodem:

 • 79.11.A – działalność agentów turystycznych,
 • 79.90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

Jakie warunki musisz spełnić, aby skorzystać ze świadczenia postojowego?

Jeśli Twoja działalność (jej przeważająca część) oznaczona jest kodem 79.11.A (działalność agentów turystycznych), to warunki są następujące:

 • mieszkasz w Polsce i jesteś obywatelem RP albo masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP,
 • rozpocząłeś prowadzenie działalności przed 1 kwietnia 2020 r.,
 • masz przestój w prowadzeniu działalności z powodu COVID-19,
 • nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, np. umowy o pracę, zlecenia, chyba że podlegasz ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jeśli na dzień złożenia wniosku o świadczenie postojowe Twoja przeważająca działalność oznaczona jest kodem 79.90.A (działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych), to warunki są następujące:

 • mieszkasz w Polsce i jesteś obywatelem RP albo masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP,
 • masz przestój w prowadzeniu działalności z powodu COVID-19,
 • zawiesiłeś prowadzenie działalności po 31 sierpnia 2019 r.,
 • Twoja działalność ma charakter sezonowy i w 2019 r. wykonywałeś ją maksymalnie przez 9 miesięcy,
 • nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, np. umowy o pracę, zlecenia, chyba że podlegasz ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ważne!
Oświadczenia we wniosku o świadczenie postojowe (RSP-DB), składasz pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Co zyskasz?

 • Otrzymasz środki finansowe w wysokości 2 080 zł (80% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2020 r.), które zrekompensują utratę przychodów z prowadzonej działalności.
 • Świadczenie postojowe możesz otrzymać maksymalnie trzy razy.
 • Świadczenie postojowe otrzymasz na rachunek bankowy, który podasz we wniosku.

Ważne!
Kwota świadczenia postojowego, które wypłacimy w 2020 r. jest wolna od podatku dochodowego.

Jak złożyć wniosek?

Możesz złożyć wniosek (RSP-DB) tylko elektronicznie, przez platformę PUE.

Możesz złożyć wniosek najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Jakie warunki musisz spełnić, aby skorzystać ze świadczenia postojowego kolejny raz?

 • Musisz złożyć oświadczenie we wniosku RSP-DK, że Twoja sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie poprawiła się.
 • Kolejne świadczenie otrzymasz nie wcześniej niż w następnym miesiącu po tym, w którym otrzymasz wcześniejsze świadczenie.

 

Menu