Sprawozdanie finansowe w spółce z o.o. za 2021 rok – terminy w 2022 roku

Do kiedy trzeba sporządzić i zatwierdzić sprawozdanie finansowe w spółce z o.o. oraz złożyć to sprawozdanie do KRS w 2022 roku?

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok – przedłużenie terminów o 3 miesiące

Termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2021 został wydłużony o 3 miesiące.

Jest to konsekwencją trwającej pandemii COVID-19 oraz wprowadzaniem tzw. Polskiego Ładu.

Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz sporządzania, zatwierdzania, udostępniania i przekazania do właściwych rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2022 r. poz. 561), terminy dotyczące sprawozdawczości finansowej za 2021 r. zostały wydłużone.

Zgodnie z rozporządzeniem nowe, wydłużone terminy mają zastosowanie do obowiązków dotyczących roku obrotowego kończącego się po dniu 29 września 2021, jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2022 r., których termin wykonania nie upłynął przed 31 marca 2022 r.  Generalnie terminy związane ze sprawozdawczością finansową za rok 2021 zostały przedłużone o 3 miesiące.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego w 2022 roku – termin

A zatem standardowy termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółek, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, został przesunięty na 30 września 2022 r.

Obowiązek sporządzenia przez spółkę z o.o. sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności

Obowiązek sporządzenia przez spółkę z o.o. sprawozdania finansowego za rok 2021, które zgodnie z obowiązującymi przepisami powinno być sporządzone nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego tj. do 31 marca 2022 r., zostało wydłużone do 30 czerwca 2022 r. Podobnie jest jeśli chodzi o sporządzenie sprawozdania z działalności jednostki, w tym przypadku termin na jego sporządzenie został również przedłużony z 31 marca 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.

Udostępnienie wspólnikom rocznego sprawozdania finansowego

W związku z przedłużeniem terminu na zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2021 do 30 września 2022 roku, automatycznemu wydłużeniu uległ również termin obowiązkowego udostępnienia wspólnikom rocznego sprawozdania finansowego, co zgodnie z art. 68 ustawy o rachunkowości powinno nastąpić – najpóźniej na 15 dni przed terminem zgromadzenia wspólników. Jeśli zatem termin zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 r. przypada na 30 września 2022 roku (przedłużenie o 3 miesiące w stosunku do terminów standardowych) to udostępnienie w/w materiałów wspólnikom powinno nastąpić maksymalnie do 15 września 2022 r.

Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2021 rok

Po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z art.. 12 ust. 4 i ust. 5 ustawy o rachunkowości zamyka księgi rachunkowe za 2021, co powinno nastąpić w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021.

W przypadku zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021 w maksymalnym terminie tj. 30 września 2022 r. termin ten ulega automatycznemu przedłużeniu do 15 października 2022 r.

Złożenie zatwierdzonego sprawozdania finansowego do Krajowego Rejestru Sądowego

Podobnie jest jeśli chodzi termin złożenia zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok 2021 do Krajowego Rejestru Sądowego. Czynność ta, co do zasady, powinna być wykonana w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia przez zgromadzenie wspólników rocznego sprawozdania finansowego. Zakładając, że zwyczajne zgromadzenie wspólników spółki z o.o., której rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, zatwierdziło sprawozdanie finansowe za rok 2021 w maksymalnym terminie tj. 30 września 2022 r. to maksymalny termin na złożenie zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok 2021 do Krajowego Rejestru Sądowego upływa 15 października 2022 r.

Menu