SLIM VAT – co się zmienia.

Pakiet Slim Vat miał uprościć prowadzenie działalności gospodarczej.

Poniżej zmiany, które obowiązują od 01 styczni 2021 roku.

 

Korekty faktur – IN MINUS

BYŁO 2020

Do końca 2020 r., w sytuacji kiedy podatnik chciał obniżyć podstawę opodatkowania i VAT, musiał uzyskać potwierdzenie odbioru korekty przez nabywcę. Obniżenia dokonywał w okresie rozliczeniowym, w którym uzyskał potwierdzenie odbioru korekty. Nabywca z kolei dokonywał korekty podatku naliczonego po otrzymaniu faktury korygującej. W sytuacjach, kiedy nabywca nie odbierał korekty korekta możliwa była po udowodnieniu próby jej doręczenia i wykazaniu, że nabywca wie na jakich zasadach przebiegła transakcja.

JEST 2021
Pakiet SLIM VAT od 1 stycznia 2021 r. daje możliwość dokonania korekty w dacie wystawienia faktury korygującej, pod warunkiem, że z posiadanej przez sprzedającego dokumentacji wynika, że uzgodnił z kupującym warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej oraz warunki te zostały spełnione, a faktura ta jest zgodna z posiadaną dokumentacją.

 

Korekty Faktur – IN PLUS

BYŁO 2020

Do końca 2020 r. nie było przepisu prawnego, który wskazywałby na moment ujmowania korekt in plus. Na podstawie orzecznictwa stosowana była praktyka, zgodnie z którą moment ujęcia korekty zależał od jej przyczyny

Jest 2021
1 stycznia 2021 r. dodano art. 29a ust. 17, zgodnie z którym: W przypadku, gdy podstawa opodatkowania uległa zwiększeniu, korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania.

 

Wydłużenie terminu odliczenia VAT na bieżąco

BYŁO 2020

Do końca 2020 r. podatek naliczony można było odliczać na bieżąco lub w dwóch kolejnych miesiącach rozliczeniowych, czyli maksymalnie przez 3 miesiące

JEST 2021

Od stycznia 2021 r. wydłużony został termin odliczenia VAT na bieżąco dla podatników rozliczających się miesięcznie. Mogą oni dokonywać rozliczenia VAT naliczonego w 3 kolejnych miesiącach, następujących po miesiącu, w którym powstało prawo do – odliczenia – podatnicy rozliczający się miesięcznie. Dla podatników rozliczających się kwartalnie zasady się nie zmieniły, odliczenia na bieżąco mogą oni dokonać w dwóch następnych kwartałach po kwartale, w którym powstało prawo do odliczenia.

 

Zmiany w MPP

BYŁO 2020

W 2020 r. towary i usługi objęte obligatoryjnym obowiązkiem MPP, wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, były powoływane przy użyciu PKWiU 2008

JEST 2021
Od 2021 r. towary i usługi objęte obligatoryjnym MPP, wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, są powoływane przy użyciu PKWiU 2015

 

Prezent małej wartości

BYŁO 2020

Do końca 2020 r. prezenty do 10 zł nie musiały być ujmowane w ewidencji.

JEST 2021
Od 1 stycznia 2021 r. wartość prezentu została zwiększona do 20 zł. Aktualnie wydanie towaru w tej cenie, nie wiąże się z obowiązkiem rozliczenia VAT należnego.

 

Możliwość stosowania w VAT kursu waluty obcej na podstawi przepisów o podatkach dochodowych

BYŁO 2020

Do przeliczenia waluty obcej na złote stosowano średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego. Różne były zatem kursy dla VAT i podatków dochodowych.

JEST 2021
Od 1 stycznia 2021 r. podatnik może na gruncie VAT przeliczać waluty obce na złote zgodnie z zasadami przeliczania przychodu wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym. Jeżeli dla danej transakcji podatnik nie dokonuje przeliczenia na podstawie przepisów o podatkach dochodowych (np. WNT, import usług), to stosuje zasady z ustawy o VAT.
Menu