Tarcza anykryzysowa – projekt.

Projekt ustawy

 

– według stanu przekazanego do Senatu

Po pierwsze, nie jest to obowiązująca ustawa czyli taka podpisana przez Prezydenta.

Jest to jedynie projekt skierowany do Senatu.

Na chwilę obecną nie ma żadnych wniosków, które moglibyśmy złożyć do odpowiednich urzędów w Państwa imieniu.

Na chwile obecną obowiązuje tylko odroczenie składek ZUS oraz układów ratalnych na okres 3 miesięcy.

 

W projekcie skierowanych do Senatu znajdziemy następujące zapisy:

 1. Art.15 zq – Świadczenie postojowe 2.080,00 czyli 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę dla  samozatrudniających i zleceniobiorców. Przysługuje jeżeli nasz przychód netto (czyli bez VAT) jest niższy o 15% niż przychód netto w lutym i jednocześnie przychód musi być niższy niż 3 krotność przeciętnego wynagrodzenia czyli 15.680,00 (firma nie można być opodatkowana w formie ryczałtu czy też karty podatkowej). Zleceniobiorca, który otrzymuje mniej niż 1.300,00 złotych to otrzyma równowartość tylko tej kwoty. Świadczenie jest jednorazowe. Wniosek o wypłatę będziemy składać do ZUS. Wniosek ze Zleceniodawcę będzie składał Zleceniodawca. Osoby opodatkowane na podstawie ryczałtu lub karty podatkowej mogą otrzymać kwotę 1.300,00 złotych.
 2. Art 15zzb – Dofinansowanie do części wynagrodzeń pracowników dla mikro i małych przedsiębiorstw można uzyskać na podstawie umowy ze starostą. Należy udokumentować spadek obrotów w 2 kolejnych miesiącach lub w ciągu 60 dni po 01 stycznia 2020 roku spadek do tego samego okresu w roku poprzednim i dalej: spadek przychodów o 30% to 50% dofinansowania do wynagrodzeń pracowników ale nie więcej niż 50%wynagrodzenia minimalnego czyli 1.300,00, spadek obrotów o 50% to 75% dofinansowania do wynagrodzeń pracowników ale nie więcej niż 70% wynagrodzenia minimalnego czyli 1.820,00 złotych, spadek obrotów o 80% to 90% dofinansowania do wynagrodzeń pracowników ale nie więcej niż 90% wynagrodzenia minimalnego czyli  2.340,00 złotych.  Warunek – trzeba utrzymać firmę oraz pracowników przez okres pomocy i taki sam okres po zakończeniu pomocy czyli np pomoc przez 3 miesiące i dodatkowe 3 miesiące po zakończeniu pomocy. Dodatkowy warunek – nie można zalegać z płatnością składek ZUS do końca III kwartału 2019 roku i nie można mieć przesłanek do upadłości. To dla firm bez problemów z płatnościami. Wniosek będziemy składać do Powiatowego Urzędu Pracy.
 3.  Art. 15 zzc – Dofinansowanie przedsiębiorców nie zatrudniających pracowników. Należy udokumentować spadek przychodów w 2 kolejnych miesiącach lub w ciągu kolejnych 60 dni do tego samego okresu roku poprzedniego, i tak: spadek przychodów o 30% to dofinansowanie w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia czyli 1.300,00 złotych;  spadek przychodów o 50% to dofinansowanie w wysokości 70% minimalnego wynagrodzenia czyli 1.820,00 złotych; spadek przychodów o 80% to dofinansowanie w wysokości 90% minimalnego wynagrodzenia czyli 2.340,00 złotych. Warunek – utrzymanie firmy przez okres dofinansowania, np 3 miesiące dofinansowania to dodatkowo 3 następne miesiące.
 4. Art. 31 zo – Zwolnienie z ZUS dla mikroprzedsiębiorstw (skorzystanie z tej ulgi wyklucza skorzystanie z  wyżej wymienionych dofinansowań) od 01 marca do 31 maja 2020, dla firm zatrudniających do 9 pracowników (nie wiadomo czy przedsiębiorca zgłoszony w firmie razem z pracownikami też się wlicza do limitu) do limitu wliczamy zlecenia, od których odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne, na dzień 29 lutego 2020, działalność musi być prowadzona przed 01.02.2020 roku. Dla firm zatrudniających pracowników nie ma limitu przychodów jest tylko dla działalności jednoosobowych – limit przychodu 15.600,00.  Zwolnienie dotyczy nieopłaconych składek – jeżeli składki zostały już zapłacone nie ma możliwości zwrotu. Wniosek  będziemy składać do ZUS w terminie do 30 czerwca 2020 roku. Miesięczne deklaracje należy wysyłać. Na chwilę obecną nie jest jasne czy to dotyczy to całości kwoty do zapłaty za dany miesiąc czy też wybiórczo tylko składek pracodawcy. Kryterium otrzymania zwolnienia jest tylko zatrudnienie.
 5. Art. 15 g –  Większe firmy – rozpatrujemy w dwóch wariantach jako: przestój ekonomiczny – czyli pracownicy pozostają w gotowości a firma nie prowadzi działalności oraz spadek obrotów gospodarczych o co najmniej 15% w stosunku do roku poprzedniego lub o 25% z miesiąca na miesiąc czyli np. marzec w stosunku do lutego. Przestój ekonomiczny – pracodawca może obniżyć wynagrodzenia o 50% ale nie bardziej niż do minimalnego wynagrodzenia. Państwo dopłaca maksymalnie 50% wynagrodzenia minimalnego czyli nie więcej niż 1300,00.  Spadek obrotów gospodarczych – pracodawca może ograniczyć wymiar czasu pracy o 20% ale nie więcej niż o 50% czyli maksymalnie do 1/2 etatu. Następuje proporcjonalnie obniżenie wynagrodzenia do wymiaru czasu pracy. Państwo dołoży nie więcej niż połowę obniżonego wynagrodzenia i nie więcej niż 40% przeciętnego wynagrodzenia czyli 2.080,00 złotych. Świadczenie pobierane jest przez okres 3 miesięcy.
 6. Art. 15 zzd – Pożyczka z Powiatowego Urzędu Pracydo 5.000 tysięcy złotych, prawie zerowe oprocentowanie, spłata przez 12 miesięcy z 3 miesięczną karencją. Pożyczka może być umorzona wraz z odsetkami jeżeli pracodawca nie zmniejszy zatrudnienia przez 3 miesiące od momentu jej udzielenia w stosunku do 29 lutego 2020 roku. Warunkiem jest prowadzenie działalności gospodarczej przed 01 marca 2020 roku. Udzielana jest tylko dla mikroprzedsiębiorstw czyli zatrudniających maksymalnie 9 osób.
 7. Art. Dofinansowanie dla Fundacji – wniosek składa się do starosty, zwrot części wynagrodzeń dla pracowników jeżeli fundacja, stowarzyszenie odnotowało spadek przychodów z działalności statutowej, warunkiem jest spadek przychodów z działalności statutowej z 2 miesięcy lub  kolejnych 60 dni w porównaniu do roku poprzedniego. Jeżeli obroty spadły o 30% dofinansowanie wynosi 50% minimalnego wynagrodzenia nie więcej niż 1.300,00 złotych, jeżeli obroty spadły o 50 % dofinansowanie wynosi 70% minimalnego wynagrodzenia, jeżeli obroty spadły o 80% dofinansowanie wynosi 90% wynagrodzenia minimalnego. Warunkiem jest utrzymanie stanu zatrudnienia bez zmian przez okres dofinansowania i dodatkowo przez taki sam okres po zakończeniu dopłat.

 

Dodatkowo:

 1. Nie został przesunięty termin rozliczeń rocznych a tylko możliwość złożenia czynnego żalu, jeżeli rozliczenie roczne złożymy do 31 maja 2020, nie ma zwolnienia z odsetek za ten okres.
 2. Zaliczki na podatek dochodowy za pracowników – przesuniecie terminu zapłaty do 01 czerwca 2020 za luty, marzec i kwiecień 2020.
 3. Nie musimy korygować niezapłaconych zobowiązań po 90 dniach po terminie zapłaty.
 4. Można zrezygnować z uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy i płacić według faktycznego dochodu.
 5. Gminy mogą indywidualne zwolnić, przedłużyć termin płacenia podatku od nieruchomości
 6. Obiekty handlowe powyżej 2000 mkw – zwolnienie z czynszu do 90%.
 7. Zawieszenie terminów w postępowaniach sądowych, podatkowych i innych

 

To tyle na dzień dzisiejszy.

Czekamy na Ustawę i ewentualne zmiany.

Beata Hawrylczyk

 

 

 

 

Menu