Pożyczki dla mikroprzedsiebiorców

Pożyczki dla mikroprzedsiebiorców

Udzielana w wysokości 5.000,00 złotych przez Urzędy Pracy.

Pożyczka po złożeniu wniosku i podpisaniu umowy będzie wypłacana jednorazowo. Pożyczka będzie nisko oprocentowana. Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi w skali roku 0,05. Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji.

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.

Mikroprzedsiębiorca musi prowadzić działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.

Wniosek będzie można składać poprzez platformę Urzędu Pracy lub osobiście.

Zasady udzielania pożyczki: 

 • Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 5 tys. zł. Pożyczka udzielana jest jednorazowo.
 • Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski w skali roku.
 • Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji.

UWAGA!

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. Pożyczkobiorca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o utrzymaniu stanu zatrudnienia.

 • Pożyczkobiorca w ciągu 14 dni od dnia spełnienia warunku umorzenia, składa do PUP wniosek o umorzenie pożyczki. Oświadczenie o niezmniejszeniu stanu zatrudnienia, zawarte we wniosku o umorzenie pożyczki, Pożyczkobiorca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 • Jeśli Pożyczkobiorca nie spełni warunku umorzenia albo nie złoży wniosku o umorzenie – ma obowiązek spłaty pożyczki.
 • Spłata pożyczki odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez PUP.
 • PUP informuje także Pożyczkobiorcę o numerze rachunku bankowego w celu umożliwienia spłaty pożyczki.
 • W przypadku niespłacenia raty zgodnie z harmonogramem spłaty pożyczki, naliczone będą odsetki ustawowe od dnia wymagalności raty do dnia faktycznej jej zapłaty.
 • Opóźnienie w spłacie co najmniej 2 rat może być podstawą wypowiedzenia umowy pożyczki. W przypadku wypowiedzenia umowy pożyczki. Pożyczkobiorca spłaca pożyczkę w terminie 30 dni od dnia wypowiedzenia umowy pożyczki.
 • Dochodzenie roszczeń z tytułu niespłaconych pożyczek pozostaje w gestii Starosty.
 1. SPOSÓB POSTĘPOWANIA PRZY UBIEGANIU SIĘ O POŻYCZKĘ dla mikroprzedsiębiorcy
 • Informacje o możliwości ubiegania się o wsparcie dostępne są na stronach internetowych powiatowych urzędów pracy. Informacje adresowe urzędów pracy można uzyskać pod adresem https://psz.praca.gov.pl/wybor-urzedu.
 • Wniosek o pożyczkę należy składać w PUP terytorialnie właściwym ze względu na miejsce prowadzenie działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora PUP. We wniosku o pożyczkę mikroprzedsiębiorca oświadcza o stanie zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.
 • Na podstawie wniosku i umowy w sprawie udzielenia pożyczki, PUP (działający z upoważnienia Starosty) przekazuje niezwłocznie (nie dłużej niż dwa dni) środki na rachunek wskazany przez mikroprzedsiębiorcę
 • POMOC PUBLICZNA

Wartość pożyczki wraz z odsetkami stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I1 z 20.03.2020 r. ze zm.) Pomoc będzie udzielana nie później niż do 31 grudnia 2020 r. Pomoc może być udzielona, gdy na dzień 31 grudnia 2019 r. Wnioskodawcy nie dotyczyła żadna z poniższych sytuacji:

 

 1. a) wysokość niepokrytych strat przewyższała 50 % wysokości kapitału zarejestrowanego (w przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjnej),
 2. b) wysokość niepokrytych strat przewyższała 50 % wysokości jej kapitału według ksiąg spółki (w przypadku spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej oraz spółki cywilnej),
 3. c) spełnione były kryteria kwalifikujące do objęcia postępowaniem upadłościowym.

 

Instrukcja udzielenia pożyczki:

Niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy, z możliwością umorzenia

Pożyczka może zostać przeznaczona na przykład na opłacenie podatków, składek, kosztów wynajmu lokalu.

Wydatki nie będą musiały być udokumentowane, wystarczy oświadczenie składane z wnioskiem.

Rada Ministrów będzie mogła, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres spłaty pożyczki (ogólnie, nie dla danej osoby), ponad przewidziane
12 miesięcy.

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca ten przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza o niezmniejszeniu stanu zatrudnienia. (patrz: punkt IV).

Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji zgodnie z harmonogramem przekazanym przez powiatowy urząd pracy.

Z pożyczki może skorzystać mikroprzedsiębiorca, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. i który spełnia warunki z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, tj.

przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki;

 1. a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 2. b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Nie trzeba wykazywać spadku przychodów czy też dochodów.

Skorzystanie z pożyczki nie wyklucza możliwości skorzystania z innych narzędzi pomocowych Tarczy antykryzysowej.

Wniosek o umorzenie pożyczki złożyć należy w terminie 14 dni od dnia spełnienia warunku umorzenia. Wniosek trzeba złożyć do powiatowego urzędu pracy w wersji papierowej lub poprzez platformę Praca.gov.pl.

W przypadku niespłacenia którejkolwiek z rat zgodnie z harmonogramem spłaty pożyczki, naliczone będą odsetki ustawowe od dnia wymagalności raty do dnia faktycznej jej zapłaty.

Jeżeli firma zaprzestanie działalności w okresie, w którym zgodnie z umową pożyczki nastąpić powinna jej spłata, i w związku z tym nie będą spłacane raty pożyczki – roszczeń z powodu niespłaconej pożyczki dochodzić będzie Starosta.

Jeżeli raty są spłacane sam fakt zaprzestania prowadzenia działalności nie wywołuje konsekwencji w odniesieniu do pożyczki, np. w postaci obowiązku jej natychmiastowego zwrotu w całości.

Złożenie wniosku w formie elektronicznej opatrzonego  kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem  zaufanym znacznie przyśpieszy otrzymanie pożyczki.

W przypadku formy papierowej czas ten może być dłuższy i wymagać będzie osobistego kontaktu z PUP.

 

Poniżej dodatkowe informacje i instrukcje:

Instrukcja

wniosek_pożyczka

umowa_pożyczka

Zasady_udzielania_pozyczki

zał_2_do_umowy_wniosek_umorzenie_pożyczk

 

 

Menu