Polski Ład #1 – rozliczenia roczne – osoby samotnie wychowujące dzieci

Osoby samotnie wychowujące dzieci

Po nowelizacji przez Sejm Ustawy od 2022 roku nie będzie możliwości rozliczania się wspólnie z dziećmi przez osoby posiadające status tzw. samotnego rodzica.

Jednocześnie w celu złagodzenia związanych z tą likwidacją obciążeń fiskalnych u osób, które dotychczas korzystały z tej ulgi, wprowadzono nową.

Nowa preferencja polega na możliwości odliczenia w zeznaniu rocznym kwoty 1.500 zł.

Prawo do tego odliczenia będą mieli rodzice albo opiekuni prawni (będący panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jego małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności), osiągający dochody opodatkowane według skali podatkowej.

Jednocześnie osoba ta musi samotnie wychowywać dzieci:

  • małoletnie,
  • pełnoletnie, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną oraz
  • pełnoletnie do ukończenia 25. roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w krajowych lub zagranicznych przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, o ile dzieci te nie osiągną ustawowo zastrzeżonych dochodów.

Odliczenie to ma przysługiwać jednemu z rodziców albo opiekunów prawnych. W przypadku braku porozumienia między nimi odliczenie będzie stosował ten podatnik, u którego dziecko ma miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Te zasady mają mieć zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2022 r.

Menu