KODEKS PRACY – nowelizacja z 26 kwietnia 2023 roku.

20 kwietnia 2023

Doczekaliśmy się następnej nowelizacji Kodeksu Pracy.

Poniżej najważniejsze zmiany, my wstrzymujemy się od komentarza i oceny.

 1. Precyzyjne uregulowanie okresu na jaki może zostać zawarta umowa na okres próbny w zależności od dalszych planów zatrudniania pracownika;
 2. Prawo do przedłużenia umowy o pracę na okres próbny o czas urlopu oraz innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy (art. 25 k.p.);
 3. Prawo pracownika do jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą lub wykonywania pracy na innej podstawie u innego pracodawcy;
 4. Rozszerzenie katalogu informacji koniecznych do umieszczenia w umowie o pracę (art. 29 k.p.) oraz informacji dodatkowej dla pracownika;
 5. Prawo pracownika do wystąpienia z wnioskiem o zmianę rodzaju umowy o pracę na korzystniejszą lub zmianę warunków zatrudnienia;
 6. Rozszerzenie zakresu ochrony pracowników zatrudnionych na podstawie umowy na czas określony;
 7. Obowiązek Pracodawcy informowania zatrudnionych pracowników o wolnych stanowiskach pracy i procedurach awansu;
 8. Prawo pracownika do żądania zwolnienia ze świadczenia pracy w wymiarze do 2 dni albo 16 godzin z powodu siły wyższej;
 9. Prawo pracownika do urlopu opiekuńczego w wymiarze 5 dni w ciągu roku kalendarzowego;
 10. Możliwość pracy w godzinach nadliczbowych pracownika wychowującego dziecko do 8. roku życia;
 11. Wprowadzenie elastycznego czasu pracy dla pracownika wychowującego dziecko do 8. roku życia.

Beata Hawrylczyk

Menu