JPK_VAT – nowa rzeczywistość – od 01 października 2020

Od 01 października czyli od jutra będzie obowiązywał nowy jednolity plik kontrolny (JPK_VAT), który zastąpi wysyłane dotąd dokumenty.

Nowy JPK_VAT miał uprościć pracę przedsiębiorców, sprzedawców czy księgowych.

Niestety wprowadzone zmiany wymuszają podawanie szczegółowych informacji o transakcjach. Konieczne będzie też nadanie nowych kodów GTU dla towarów i usług.

Jedną z kluczowych zmian będzie nałożenie na podatników obowiązku weryfikacji sprzedawanych towarów oraz świadczonych usług pod kątem ich przynależności do jednej z trzynastu grup towarowo-usługowych (GTU). W sytuacji jeśli towar lub usługa będzie należeć do jednej z nich, podatnik będzie zobligowany do przypisania im właściwego kodu GTU w nowym JPK V_7M/ JPK V_7K. Z przepisów wynika, że dla wybranych towarów zostały przewidziane oznaczenia od „01” do „10”, zaś dla wybranych usług – oznaczenia od „11” do „13”. Obowiązek oznacza sprzedaży nowymi kodami ma dotyczyć sprzedawców. Nabywcy towarów i usług nie będą obowiązani wskazywać poniższych oznaczeń w przesyłanych plikach JPK_VAT. Warto pamiętać, że oznaczenia GTU należy stosować jedynie do krajowych i transgranicznych dostaw towarów i świadczonych usług.

Tabela. Wykaz towarów i usług, które w ewidencji sprzedaży nowego JPK_VAT muszą być oznaczone specjalnym kodem GTU

Nazwa pola (kod GTU) Opis pola GTU (wykaz towarów lub usług)
GTU_01 Dostawa napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

Chodzi o następujące wyroby:

1) Alkohol etylowy
– wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, objęte pozycjami CN 2207 i 2208, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego działu Nomenklatury Scalonej;
– wyroby objęte pozycjami CN 2204, 2205 i 2206 00, o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22% objętości;
– napoje zawierające rozcieńczony lub nierozcieńczony alkohol etylowy.

2) Piwo
– wszelkie wyroby objęte pozycją CN 2203 00 oraz
– wszelkie wyroby zawierające mieszaninę piwa z napojami bezalkoholowymi, objęte pozycją CN 2206 00,
jeżeli rzeczywista objętościowa moc alkoholu w tych wyrobach przekracza 0,5% objętości.

3) Wino
a) wino niemusujące – wszelkie wyroby objęte pozycjami CN 2204 i 2205, z wyjątkiem wina musującego określonego w pkt 2:
– o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, lecz nieprzekraczającej 15% objętości, pod warunkiem że cały alkohol etylowy zawarty w gotowym wyrobie pochodzi wyłącznie z procesu fermentacji, albo
– o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 15% objętości, lecz nieprzekraczającej 18% objętości, pod warunkiem że nie zawierają żadnych dodatków wzbogacających oraz że cały alkohol etylowy zawarty w gotowym wyrobie pochodzi wyłącznie z procesu fermentacji;
b) wino musujące – wszelkie wyroby oznaczone kodami CN 2204 10, 2204 21, 2204 29 10 oraz objęte pozycją 2205, które łącznie spełniają następujące warunki:
– znajdują się w butelkach zaopatrzonych w korek w kształcie grzybka, umocowany za pomocą węzłów lub spinek, albo cechują się ciśnieniem wynoszącym co najmniej 3 bary, spowodowanym obecnością dwutlenku węgla w roztworze,
– mają rzeczywistą objętościową moc alkoholu przekraczającą 1,2% objętości, lecz nieprzekraczającą 15% objętości,
– cały alkohol etylowy zawarty w gotowym wyrobie pochodzi wyłącznie z procesu fermentacji.

4) Napoje fermentowane
a) musujące napoje fermentowane – wszelkie wyroby objęte pozycją CN 2206 00 oraz wyroby oznaczone kodami CN 2204 10, 2204 21, 2204 29 10 i objęte pozycją 2205, niewymienione w art. 95, które znajdują się w butelkach zaopatrzonych w korek w kształcie grzybka, umocowany za pomocą węzłów lub spinek, albo cechują się ciśnieniem wynoszącym co najmniej 3 bary, spowodowanym obecnością dwutlenku węgla w roztworze, oraz:
– mają rzeczywistą objętościową moc alkoholu przekraczającą 1,2% objętości, lecz nieprzekraczającą 13% objętości, albo
– mają rzeczywistą objętościową moc alkoholu przekraczającą 13% objętości, lecz nieprzekraczającą 15% objętości
pod warunkiem że cały alkohol etylowy zawarty w gotowym wyrobie pochodzi wyłącznie z procesu fermentacji;
b) niemusujące napoje fermentowane – niebędące musującymi napojami fermentowanymi określonymi w pkt 1 – wszelkie wyroby objęte pozycjami CN 2204 i 2205, z wyjątkiem wyrobów określonych w art. 95 ust. 1, oraz wyroby objęte pozycją CN 2206 00, z wyjątkiem wszelkich wyrobów określonych w art. 94 ust. 1:
– o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, lecz nieprzekraczającej 10% objętości, albo
– o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 10% objętości, lecz nieprzekraczającej 15% objętości
pod warunkiem że cały alkohol etylowy zawarty w gotowym wyrobie pochodzi wyłącznie z procesu fermentacji

5) Wyroby pośrednie
wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, lecz nieprzekraczającej 22% objętości, objęte pozycjami CN 2204, 2205 i 2206 00, z wyjątkiem alkoholu etylowego, piwa, wina, napoje fermentowane

GTU_02 Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT, tj.:

1) Benzyna oraz paliwa silnikowe
benzyna lotnicza (CN 2710 12 31);
– benzyna silnikowa (CN 2710 12 25 – z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, CN 2710 12 41, CN 2710 12 45, CN 2710 12 49, CN 2710 12 51, CN 2710 12 59, CN 2710 12 90, CN 2207 20 00);
– benzyna do silników odrzutowych (CN 2710 12 70);
– paliwa silnikowe wymienione w załączniku nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym, bez względu na kod CN;
– paliwa typu nafty do silników odrzutowych (CN 2710 19 21)

2) Gaz
gaz płynny (LPG) – (CN 2711 12, CN 2711 13, CN 2711 14 00, CN 2711 19 00)

3) Olej
– olej napędowy (CN 2710 19 43, CN 2710 20 11);
– olej opałowy (CN 2710 19 62, CN 2710 19 64, CN 2710 19 68, CN 2710 20 31, CN 2710 20 35, CN 2710 20 39, CN 2710 20 90);
– pozostały olej napędowy (CN 2710 19 46, CN 2710 19 47, CN 2710 19 48, CN 2710 20 15, CN 2710 20 17, CN 2710 20 19).

4) Paliwa ciekłe
paliwa ciekłe w rozumieniu ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. z 2019 r. poz. 660 ze zm.) takie jak:
– benzyny silnikowe, które mogą zawierać biowęglowodory ciekłe lub do 10,0% objętościowo innych biokomponentów lub do 22,0% objętościowo eteru etylo-tert-butylowego lub eteru etylo-tert-amylowego, o których mowa w ustawie z 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1344 ze zm.), stosowane w szczególności w pojazdach oraz rekreacyjnych jednostkach pływających, wyposażonych w silniki z zapłonem iskrowym,
– olej napędowy, który może zawierać biowęglowodory ciekłe lub do 7,0% objętościowo innych biokomponentów, o których mowa w ustawie z 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, stosowany w szczególności w pojazdach, w tym ciągnikach rolniczych, maszynach nieporuszających się po drogach, a także rekreacyjnych jednostkach pływających, wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym.

6) Biopaliwa ciekłe
biopaliwa ciekłe w rozumieniu ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1155 ze zm), takie jak:
– benzyny silnikowe zawierające powyżej 10,0% objętościowo biokomponentów lub powyżej 22,0% objętościowo eterów, o których mowa w pkt 4, z wyłączeniem benzyn silnikowych zawierających biowęglowodory ciekłe,
– olej napędowy zawierający powyżej 7% objętościowo biokomponentów, z wyłączeniem oleju napędowego zawierającego biowęglowodory ciekłe,
– bioetanol, biometanol, biobutanol, ester, bioeter dimetylowy, czysty olej roślinny, biowęglowodory ciekłe, bio propan-butan, skroplony biometan, sprężony biometan oraz biowodór – stanowiące samoistne paliwa.

GTU_03 Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją.
GTU_04 Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.
GTU_05 Dostawa odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT, tj.:

1) Wraki
– wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające (PKWiU 2008 38.11.49.0)

2) Odpady
odpady szklane (PKWiU 2008 38.11.51.0),
– odpady z papieru i tektury (PKWiU 2008 38.11.52.0),
– pozostałe odpady gumowe (PKWiU 2008 38.11.54.0),
– odpady z tworzyw sztucznych (PKWiU 2008 38.11.55.0),
– odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal (PKWiU 2008 38.11.58.0),
– niebezpieczne odpady zawierające metal (PKWiU 2008 38.12.26.0),
– odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne (PKWiU 2008 38.12.27)

3) Surowce wtórne
surowce wtórne metalowe (PKWiU 2008 38.32.2),
– surowce wtórne ze szkła (PKWiU 2008 38.32.31.0),
– surowce wtórne z papieru i tektury (PKWiU 2008 38.32.32.0)
– surowce wtórne z tworzyw sztucznych (PKWiU 2008 38.32.33.0),
– surowce wtórne z gumy (PKWiU 2008 38.32.34.0)

GTU_06 Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT, tj.:

– tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych (PKWiU ex 20.59.12.0),
– kasety z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych (PKWiU 2008 ex 20.59.30.0),
– kasety z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych (PKWiU 2008 ex 28.23.26.0),
– folia typu stretch (PKWiU 2008 ex 22.21.30.0),
– procesory (PKWiU ex 26.11.30.0),
– komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych (PKWiU 2008 26.20.1),
– dyski twarde (HDD) (PKWiU 2008 ex 26.20.21.0),
– dyski SSD (PKWiU 2008 ex 26.20.22.0, ex 58.29.11.0, ex 58.29.29.0, ex 59.11.23.0)
telefony komórkowe, w tym smartfony (PKWiU 2008 ex 26.30.22.0),
– konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów (PKWiU 2008 ex 26.40.60.0),
– aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe (PKWiU 2008 26.70.13.0)

Zobacz: Towary i usługi objęte obowiązkową podzieloną płatnością (MPP)

GTU_07 Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10, tj.:

1) Pojazdy silnikowe
– ciągniki inne niż ciągniki objęte pozycją 8709 (CN 8701),
– pojazdy silnikowe do przewozu dziesięciu lub więcej osób razem z kierowcą (CN 8702),
– samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do przewozu osób inne niż te objęte pozycją 8702, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi (CN 8703),
– pojazdy silnikowe do transportu towarów (CN 8704),
– pojazdy silnikowe specjalnego przeznaczenia, inne niż te zasadniczo przeznaczone do przewozu osób lub towarów na przykład pojazdy pogotowia technicznego, dźwigi samochodowe, pojazdy strażackie, betoniarki samochodowe, zamiatarki, polewaczki, przewoźne warsztaty, ruchome stacje radiologiczne (CN 8705)

2) Części i wyposażenie pojazdów
– podwozia wyposażone w silniki, do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705 (CN 8706),
– nadwozia (włączając kabiny), do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705 (CN 8707),
– części i akcesoria do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705 (CN 8708),
– zderzaki i ich części (CN 8708 10)

GTU_08 Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy o VAT oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy o VAT.

Zobacz: Ustawa o VAT 2020 – Załączniki (stan prawny na 1 października 2020 r.)

GTU_09 Dostawa leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.).
GTU_10 Dostawa budynków, budowli i gruntów.
GTU_11 Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532).
GTU_12 Świadczenie usług o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.

Zobacz: Usługi księgowe w nowym JPK_VAT – oznaczenie GTU_12

GTU_13 Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1, tj.:

transport drogowy towarów (PKWiU 2015 49.41.1),
wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (PKWiU 2015 49.41.2),
– usługi związane z przeprowadzkami (PKWiU 2015 49.42.1),
magazynowanie i przechowywanie towarów (PKWiU 2015 52.10.1)

 

Menu