Jak przygotować się do rozliczenia subwencji otrzymanej z PFR

Subwencja z PFR wpłynęła na nasze konto, minęło kilka miesięcy i co teraz?

Co należy zrobić, jak się przygotować aby otrzymać umorzenie?

Jaka część środków podlega zwrotowi?

Po spełnieniu określonych w programie warunków, można uzyskać umorzenie, dla:

Mikroprzedsiębiorców są dwa warunki:

 • kontynuowanie prowadzenia działalności gospodarczej przez 12 miesięcy (25 proc. umorzenia);
 • utrzymanie średniego stanu zatrudnienia (do 50 proc. umorzenia).

Dla małych i średnich firm, są trzy warunki – dodatkowym warunkiem jest odnotowanie straty na sprzedaży:

 • kontynuowania prowadzenia działalności gospodarczej (25 proc. umorzenia);
 • utrzymania stanu zatrudnienia (25 proc.);
 • poniesienia straty na sprzedaży (kolejne 25 proc.).

Na co można przeznaczyć środki?

Środki z subwencji finansowej można przeznaczyć wyłącznie na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, czyli przede wszystkim:

 • wynagrodzenia pracowników;
 • koszty zakupu towarów i materiałów, usług obcych wykorzystywanych do operacyjnej działalności;
 • koszty obsługi finansowania zewnętrznego;
 • zobowiązania o charakterze publicznoprawnym w tym podatki, opłaty i składki ZUS;
 • koszty najmu i utrzymania nieruchomości wykorzystywanych do działalności operacyjnej;
 • zakup środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej;
 • spłatę zaciągniętego kredytu, z zastrzeżeniem że na ten cel można spożytkować do 25% subwencji.

Kwoty wydatków z subwencji powinny być rozliczane według wartości netto, powiększonej o nieodliczony VAT.

 

Co należy zrobić teraz?

W przypadku ksiąg rachunkowych, po otrzymaniu subwencji w Zakładowym Planie Kont zostało wyodrębnione konto analityczne, na którym na bieżąco ewidencjonowane są wydatki.

Teraz należy sprawdzić zapisy z dokumentami źródłowymi.

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność jednoosobową, muszą zrobić zestawienie w arkuszu kalkulacyjnym, ponieważ Książka przychodów i rozchodów nie ma możliwości prowadzenia dodatkowych ewidencji.

Następnie należy sprawdzić czy środki otrzymane z PFR zostały rozliczone lub jaka ich część została jeszcze do rozliczenia.

Drugą istotną sprawą jest zatrudnienie.

Na ile zatrudnionych osób otrzymałem subwencję, czy średnie zatrudnienie jest utrzymane?

 

Sprawdzenie tych wartości teraz pozwoli nam uniknąć sytuacji, że w przyszłym roku nie spełnimy warunków umorzenia otrzymanej subwencji.

 

 

Beata Hawrylczyk

 

 

Menu