Czy płacić składki ZUS za marzec?

Obecnie mamy bardzo wiele pytań, czy płacić składki ZUS za marzec.

Art. 31zo:

Art. 31zo. 1. Na wniosek płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r.

Z tego przepisu jasno wynika, że opłacenie składek ZUS za marzec pozbawia prawa do zwolnienia za ten miesiąc.

Zastanawiamy się jednak, co w momencie, gdy ZUS odrzuci wniosek.

Po otrzymaniu takiej decyzji mamy prawo do odwołania.

W najgorszej sytuacji składki będę musiały zostać zapłacone wraz z odsetkami.

Istnieje również możliwość złożenia wniosku o rozłożenie na raty nieopłaconych składek.

 

Beata Hawrylczyk

 

Menu