Bon dla samozatrudnionych

Bon dla samozatrudnionych

– w ramach pakietu przedsiębiorczości Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej

 

Założenia bonu dla samozatrudnionych

Podmioty uprawnione do ubiegania się o bon:

Jednoosobowe działalności gospodarcze, tj. osoby fizyczne niezatrudniające pracowników (badane na podstawie CEIDG), bez preferencji co do branż, które:

– prowadziły działalność gospodarczą na terenie Województwa Małopolskiego, na dzień 31 grudnia 2019 r.;
– nie zatrudniały pracowników na dzień 31 grudnia 2019 r.
– zanotowały spadek obrotów w dowolnym miesiącu po 1 czerwca 2020 r. w porównaniu do średnich miesięcznych obrotów w drugim półroczu 2019 r. o co najmniej 75%, w związku z wystąpieniem Covid-19;
– nie są wykluczone ze wsparcia zgodnie z przepisami o pomocy publicznej oraz przepisami właściwymi dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
– nie prowadziły działalności wykluczonej (np. produkcji lub wprowadzenia do obrotu napojów alkoholowych, treści pornograficznych, materiałów wybuchowych, broni, amunicji, i.in.);
– na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegały z płatnościami podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne, lub uregulowały te zobowiązania do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wielkość wsparcia:

3 tys. / miesiąc na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, co oznacza iż maksymalne wsparcie dla grantobiorcy wyniesie 9000 zł (założenie analogiczne do dotychczasowej stawki jednostkowej przyjętej dla 1 etatu);

Samozatrudniony może skorzystać ze wsparcia tylko jeden raz, złożyć tylko jeden wniosek o Bon.

Przeznaczenie wsparcia (analogicznie do Bonu Rekompensacyjnego):

– pokrycie wszelkich niezbędnych kosztów bieżącej działalności firmy;
– poziom dofinansowania – 100%, brak wkładu własnego / wkładu BW lub BP;
– w przypadku ubiegania się o wsparcie z różnych źródeł – wymóg wydatkowania środków w sposób, który nie doprowadzi do podwójnego finansowania oraz przekroczenia limitu 800 tys. euro (za wyjątkiem rolnictwa, rybołówstwa
i akwakultury, dla których limit jest mniejszy).

Rozliczenie bonu:

– utrzymanie działalności firmy przez 3 miesiące od otrzymania środków;
– złożenie sprawozdania z wydatkowania bonu;
– obowiązek poddania się kontroli.

Odzyskiwanie:

– w przypadku nieutrzymania działalności gospodarczej w wymaganym okresie 3 miesięcy – całkowity zwrot otrzymanych środków;
– dochodzenie zwrotu środków prowadzone będzie na drodze cywilnej.

Wnioskowanie o bon:

– złożenie wniosku za pośrednictwem internetowego generatora wniosków, który będzie dostępny pod koniec sierpnia.
– umożliwienie pracy w generatorze przed właściwym terminem na składanie wniosku o grant.
– maksymalny termin składania wniosków – 30 października 2020 r. lub do osiągnięcia 130% alokacji.

Ocena wniosków:

– według kolejności rejestracji w generatorze wniosków;
– ocena jednoetapowa formalno-merytoryczna;
– możliwość ponownego rozpatrzenia wniosku w przypadku negatywnej oceny.

 

Dodatkowe pytania i odpowiedzi na stronie:

na stronie Urzędu Małopolskiego

 

Generator wniosków ma zostać uruchomiany w połowie sierpnia pod adresem:

TUTAJ

 

 

 

Menu